Juridisk person

Ett aktiebolag är en juridisk person och kan därmed själv ingå avtal, bankkonton, vara ägare till inventarier och tillgångar. Som juridisk person är även ett aktiebolag själv ansvarig för skulder och förpliktelser och kan stämmas i domstol eller begäras i konkurs.

Aktiebolaget har en styrelse som sätter upp riktlinjer för aktiebolagets agerande och vem eller vilka som har rätt att företräda aktiebolaget i olika frågor. Oftast har en VD eller den som utses till firmatecknare rätt att förvalta över ett företags ekonomi, möjlighet att teckna avtal och ingå andra förpliktelser i ett aktiebolags namn. Ibland kan denna rätt begränsas av styrelsen till att gälla vissa belopp och vissa avtal. Även nyckelpersoner på ett företag som exempelvis ekonomichefer, inköpschefer och försäljningschefer kan har rätt att fatta vissa beslut utifrån en ställningsfullmakt. Detta är vanligt i större företag där budgetar för respektive enhet sätts upp och ansvaras för av respektive ansvarige.

Eftersom aktiebolaget är en egen juridisk person så tar aktiebolaget själv hela ansvaret för dess åtaganden. Detta innebär att de kan försättas i konkurs om de ej fullföljer de åtagande och krav som finns på ett AB. Aktieägarna och styrelsen står i detta fall helt ansvarsbefriande om ett aktiebolag försätts i konkurs, under förutsättning att inga oegentligheter har förekommit avseende företagets bokföring eller den anmälningsplikt som åligger styrelsen.

Skattesubjekt

Eftersom ett aktiebolag är en egen juridisk person så är den även ett eget skattesubjekt. Det innebär att ett AB ska deklarera sina inkomster, avdrag och förluster och betala skatt på överskjutande vinster.

Ett AB ska även redovisa mervärdesskatt, om det inte är befriat från detta. Detta innebär att aktiebolaget redovisar all ingående moms, som de har betalat, och kvittar det mot all utgående moms, som de har sålt eller fakturerat för. Därefter ska aktiebolaget betala in mellanskillnaden till skatteverket. Momsredovisning kan ske månadsvis eller årsvis för mindre aktiebolag.

Ett AB kan även ha anställda och ska i detta fall deklarerar utbetalda löner och innehållen skatt. Denna inkomstskatt avseende de anställda ska aktiebolaget betala in till Skatteverket varje månad. Även ägare till aktiebolaget är anställda av bolaget. Detta innebär att även aktieägarna ska få lön som vilken annan anställd som helst.

Privata aktiebolag

Ett privat aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Ett privat aktiebolag ska ha minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. De flesta aktiebolag är privata bolag och dessa bolag har inte samma krav eller skyldigheter som ett publikt aktiebolag.

Publika aktiebolag

Ett publikt aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor. I dessa fall ska alltid (publ) läggas till i slutet på företagsnamnet. Ett publikt aktiebolag måste ha en öppen redovisning av sina förehavanden och har informationsplikt mot sina aktieägare. Det måste finnas minst 3 styrelseledamöter och en styrelseordförande i ett aktiebolag. Ett publikt aktiebolag kan, till skillnad mot ett privat aktiebolag, sälja sina aktier till allmänheten. Detta kan ske direkt eller genom att man börsnoterar företaget.